Hauptseite  >  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Für Unkräuter, Herbizide  >  AgroBio Garlon Neues Baumentsorgungsprodukt 50 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

AgroBio Garlon Neues Baumentsorgungsprodukt 50 ml

-6%

AgroBio Garlon Neues Baumentsorgungsprodukt 50 ml
Unser Preis
3.75 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.22 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.97 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.75 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:40401
Der Strichcode EAN:8595660502190
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:AgroBio® Garlon  (web)
AgroBio® Garlon
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Verwenden Sie

Empfindliche Unkräuter: sommergrüne Gehölze - halbimmergrüne: Akazie, Ahorn, Erle, Birke, Stechpalme, Bergahorn, Zeder, Hasel, Efeu, Buche, Vogelmiere, Apfel, Espe, Pappel, Schlehe, Pflaume, Birne, Eiche, Rhododendron, Weide, Holunder, Storchschnabel, Linde, Ulme, Akazie, Klematis, Heidekraut, Japanischer Staudenknöterich, Kreuzdorn, Maiglöckchen, BromBeere und Kresse.

Empfindliche Unkräuter: Einjährige und mehrjährige zweikeimblättrige Unkräuter: Beifuß, Dorniges Rispengras, Ähriges Rispengras, Hahnenkamm, Blutweiderich, Hülsenfrüchte, Ackerwinde, Farnkraut, Johanniskraut, Schwarzer Aubergine, Vogelmiere, Brennnessel, Löwenzahn, Pusteblume, Harzkraut, Flügelwurz, Sauerampfer, Klee

Empfindliche Unkräuter: in den unteren Wachstumsstadien werden abgetötet: Ziegenfuß, Ackerkratzdistel, Weidengras, weiße Weide, weißer Ackerwinde, Stauden, Minze und Schachtelhalm

Weniger empfindliche Unkräuter: Hainbuche, Weißdorn, Esche, Vogelkirsche und Lärche.

Hinweis

Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Anleitung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.75 EUR
100%
3.75 EUR
100%
působí tak, jak má
účinkuje spolehlivě a dlouhodoběpodařilo se zlikvidovat škumpu a její výhony - jak účinně uvidíme příští roksrozumitelný návod
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Garlon Neues Baumentsorgungsprodukt 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Empfindliche Unkräuter: sommergrüne Gehölze - halbimmergrüne: Akazie, Ahorn, Erle, Birke, Stechpalme, Bergahorn, Zeder, Hasel, Efeu, Buche, Vogelmiere, Apfel, Espe, Pappel, Schlehe, Pflaume, Birne, Eiche, Rhododendron, Weide, Holunder, Storchschnabel, Linde, Ulme, Akazie, Klematis, Heidekraut, Japanischer Staudenknöterich, Kreuzdorn, Maiglöckchen, BromBeere und Kresse.

Empfindliche Unkräuter: Einjährige und mehrjährige zweikeimblättrige Unkräuter: Beifuß, Dorniges Rispengras, Ähriges Rispengras, Hahnenkamm, Blutweiderich, Hülsenfrüchte, Ackerwinde, Farnkraut, Johanniskraut, Schwarzer Aubergine, Vogelmiere, Brennnessel, Löwenzahn, Pusteblume, Harzkraut, Flügelwurz, Sauerampfer, Klee

Empfindliche Unkräuter: in den unteren Wachstumsstadien werden abgetötet: Ziegenfuß, Ackerkratzdistel, Weidengras, weiße Weide, weißer Ackerwinde, Stauden, Minze und Schachtelhalm

Weniger empfindliche Unkräuter: Hainbuche, Weißdorn, Esche, Vogelkirsche und Lärche.

Hinweis

Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Anleitung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.75 EUR
100%
3.75 EUR
100%
působí tak, jak má
účinkuje spolehlivě a dlouhodoběpodařilo se zlikvidovat škumpu a její výhony - jak účinně uvidíme příští roksrozumitelný návod


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ