>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Fungizide  >  AgroBio Discus Pflanzenschutzmittel 3 x 2 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

AgroBio Discus Pflanzenschutzmittel 3 x 2 g

-7%

AgroBio Discus Pflanzenschutzmittel 3 x 2 g
Unser Preis
4.77 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.36 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
5.13 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.77 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:03373
Der Strichcode EAN:8594013421980
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:AgroBio® Discus  (web)
AgroBio® Discus
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Postřikový Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření jabloní proti strupovitosti Jabloně a padlí jabloňovému, Révy vinné proti padlí révovému.

Oblast použití:

Angrešt - Padlí - 2-2,5 g / 10 l vody
Poznámka: OL=14. Padlí americké. Aplikujeme preventivně 1x před květem a 2x po odkvětu. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Mák - Helminthosporióza máku - 4 - 5 g / 10 l vody
Poznámka: OL=28. Preventivní aplikace.

Jabloně - Padlí - 2 g / 10 l vody
Poznámka: OL=35. Padlí jabloňové. Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško. Aplikujte od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku je 10 - 14 dní. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Jabloně - Strupovitost - 2 g / 10 l vody
Poznámka: OL=35. Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško. Aplikujte od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku je 10 - 14 dní. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Réva vinná - Padlí révové - 2 g / 10 l vody
Poznámka: OL=35. Padlí révové. Ošetřuje se od období krátce před květem do počátku zaměkání bobulí. Interval při trvalém infekčním tlaku je 10 - 14 dní. Optimální účinnost se dosáhne při preventivním použití. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Růže - Černá skvrnitost - 2-2,5 g / 10 l vody
Poznámka: OL=2. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Růže - Padlí - 2-3 g / 10 l vody
Poznámka: OL=2. Padlí růžové. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

StachelBeeren - Gefallen - 2-2,5 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=14. Amerika ist gefallen. Vorbeugend 1x vor der Blüte und 2x nach der Blüte anwenden. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Mohn - Helminthosporiose des Mohns - 4 - 5 g / 10 l Wasser
Anmerkung: OL=28. Vorbeugende Anwendungen.

Apfelbäume - Padli - 2 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=35. Die umgefallenen Apfelbäume. Sie wird vom Stadium der grünen Knospe bis zum Mausohr behandelt. Bewerben Sie sich ab der zweiten Aprilhälfte bis Ende Mai. Das Produkt kann nur präventiv verwendet werden. Das Intervall bei anhaltendem Infektionsdruck beträgt 10 bis 14 Tage. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Apfelbäume - Stärke - 2 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=35. Sie wird vom Stadium der grünen Knospe bis zum Mausohr behandelt. Bewerben Sie sich ab der zweiten Aprilhälfte bis Ende Mai. Das Produkt kann nur präventiv verwendet werden. Das Intervall bei anhaltendem Infektionsdruck beträgt 10 bis 14 Tage. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Reben - Rebenrüssler - 2 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=35. Umgefallene Rebstöcke. Sie wird von kurz vor der Blüte bis zum Beginn des Beerenansatzes behandelt. Das Intervall bei anhaltendem Infektionsdruck beträgt 10 bis 14 Tage. Eine optimale Wirksamkeit wird bei präventiver Anwendung erreicht. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Rosen - Schwarzer Fleck - 2-2,5 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=2. Maximal anwenden. zweimal für die Vegetation.

Rosen - Padli - 2-3 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=2. Gefallenes Rosa. Maximal anwenden. zweimal für die Vegetation.

Warnung: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Getrennt von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren. Während des Gebrauchs nicht essen, trinken oder rauchen. Aerosole nicht einatmen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung ist ein geeignetes Atemschutzgerät zu verwenden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: Sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Anleitung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
4.77 EUR
100%
Jediný prostředek, který funguje na americké padlí. Ale je to dost jedovaté.
4.77 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Discus Pflanzenschutzmittel 3 x 2 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Postřikový Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření jabloní proti strupovitosti Jabloně a padlí jabloňovému, Révy vinné proti padlí révovému.

Oblast použití:

Angrešt - Padlí - 2-2,5 g / 10 l vody
Poznámka: OL=14. Padlí americké. Aplikujeme preventivně 1x před květem a 2x po odkvětu. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Mák - Helminthosporióza máku - 4 - 5 g / 10 l vody
Poznámka: OL=28. Preventivní aplikace.

Jabloně - Padlí - 2 g / 10 l vody
Poznámka: OL=35. Padlí jabloňové. Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško. Aplikujte od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku je 10 - 14 dní. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Jabloně - Strupovitost - 2 g / 10 l vody
Poznámka: OL=35. Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško. Aplikujte od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku je 10 - 14 dní. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Réva vinná - Padlí révové - 2 g / 10 l vody
Poznámka: OL=35. Padlí révové. Ošetřuje se od období krátce před květem do počátku zaměkání bobulí. Interval při trvalém infekčním tlaku je 10 - 14 dní. Optimální účinnost se dosáhne při preventivním použití. Aplikujeme max. 3x za vegetaci.

Růže - Černá skvrnitost - 2-2,5 g / 10 l vody
Poznámka: OL=2. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Růže - Padlí - 2-3 g / 10 l vody
Poznámka: OL=2. Padlí růžové. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

StachelBeeren - Gefallen - 2-2,5 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=14. Amerika ist gefallen. Vorbeugend 1x vor der Blüte und 2x nach der Blüte anwenden. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Mohn - Helminthosporiose des Mohns - 4 - 5 g / 10 l Wasser
Anmerkung: OL=28. Vorbeugende Anwendungen.

Apfelbäume - Padli - 2 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=35. Die umgefallenen Apfelbäume. Sie wird vom Stadium der grünen Knospe bis zum Mausohr behandelt. Bewerben Sie sich ab der zweiten Aprilhälfte bis Ende Mai. Das Produkt kann nur präventiv verwendet werden. Das Intervall bei anhaltendem Infektionsdruck beträgt 10 bis 14 Tage. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Apfelbäume - Stärke - 2 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=35. Sie wird vom Stadium der grünen Knospe bis zum Mausohr behandelt. Bewerben Sie sich ab der zweiten Aprilhälfte bis Ende Mai. Das Produkt kann nur präventiv verwendet werden. Das Intervall bei anhaltendem Infektionsdruck beträgt 10 bis 14 Tage. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Reben - Rebenrüssler - 2 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=35. Umgefallene Rebstöcke. Sie wird von kurz vor der Blüte bis zum Beginn des Beerenansatzes behandelt. Das Intervall bei anhaltendem Infektionsdruck beträgt 10 bis 14 Tage. Eine optimale Wirksamkeit wird bei präventiver Anwendung erreicht. Wir verwenden max. 3 Mal pro Vegetationsperiode.

Rosen - Schwarzer Fleck - 2-2,5 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=2. Maximal anwenden. zweimal für die Vegetation.

Rosen - Padli - 2-3 g / 10 l Wasser
Hinweis: OL=2. Gefallenes Rosa. Maximal anwenden. zweimal für die Vegetation.

Warnung: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Getrennt von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren. Während des Gebrauchs nicht essen, trinken oder rauchen. Aerosole nicht einatmen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung ist ein geeignetes Atemschutzgerät zu verwenden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen: Sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Anleitung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.77 EUR
100%
Jediný prostředek, který funguje na americké padlí. Ale je to dost jedovaté.
4.77 EUR
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ