>  Bauen und Wohnen  >  Gesundheit  >  Desinfektion  >  Desinfektion Desinfektion gegen Bakterien und Pilze Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel mit einem frischen Duft 500 ml Spray
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Desinfektion Desinfektion gegen Bakterien und Pilze Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel mit einem frischen Duft 500 ml Spray

Desinfektion Desinfektion gegen Bakterien und Pilze Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel mit einem frischen Duft 500 ml Spray
Unser Preis
2.73 EUR zuzüglich MwSt. 
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.73 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:79946
Der Strichcode EAN:8002295000385
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Disinfekto  (web)
Madel® Disinfekto
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Das Produkt unverdünnt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, mindestens 3 Minuten einwirken lassen und anschließend mit Trinkwasser abspülen.

Materialtoleranz:
Keine besonderen Einschränkungen.

nalkyl(c12-16)dimethylbenzylAmmoniumchlorid 1,5 g/100 ml Wasser, nichtionische Tenside 2,5 g/100 ml, (2-Ethoxymethylethyl)propanol 2,5 g/100 ml, Parfüm, Farbstoffe, entmineralisiertes Wasser bis 100 g. pH = 8,5-9,5.

Haut und Augen vor dem Kontakt mit dem Produkt schützen. Nach der Verwendung auf Küchenarbeitsflächen oder Küchenutensilien sollte das Produkt nach der Reinigung abgespült werden. Es ist völlig sicher für den späteren Kontakt der gewaschenen Oberflächen mit Lebensmitteln.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Informationen auf der Verpackung sorgfältig durch

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Desinfektion Desinfektion gegen Bakterien und Pilze Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel mit einem frischen Duft 500 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Das Produkt unverdünnt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, mindestens 3 Minuten einwirken lassen und anschließend mit Trinkwasser abspülen.

Materialtoleranz:
Keine besonderen Einschränkungen.

nalkyl(c12-16)dimethylbenzylAmmoniumchlorid 1,5 g/100 ml Wasser, nichtionische Tenside 2,5 g/100 ml, (2-Ethoxymethylethyl)propanol 2,5 g/100 ml, Parfüm, Farbstoffe, entmineralisiertes Wasser bis 100 g. pH = 8,5-9,5.

Haut und Augen vor dem Kontakt mit dem Produkt schützen. Nach der Verwendung auf Küchenarbeitsflächen oder Küchenutensilien sollte das Produkt nach der Reinigung abgespült werden. Es ist völlig sicher für den späteren Kontakt der gewaschenen Oberflächen mit Lebensmitteln.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Informationen auf der Verpackung sorgfältig durch

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ