Hauptseite  >  Hobby & Garten  >  Technische Apotheke  >  Schwimmbäder, Teiche, Whirlpools  >  PH-Regulierung  >  Probazen pH Plus 1,2 kg Vorbereitung für die Wasseraufbereitung in Schwimmbädern
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Probazen pH Plus 1,2 kg Vorbereitung für die Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

-6%

Probazen pH Plus 1,2 kg Vorbereitung für die Wasseraufbereitung in Schwimmbädern
Unser Preis
3.82 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.23 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.05 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.82 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:33027
Der Strichcode EAN:8594019361204
Hersteller:Proxim s.r.o.
De Marke:Probazen 
Probazen
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Zur Anhebung des pH-Wertes wird es in der Regel mit 100 g / 10 m3 Wasser dosiert. Es empfiehlt sich, die Dosierung in etwa 1 Liter Wasser aufzulösen und bei laufender Filtration in den tiefsten Teil des Beckens zu geben oder die Dosierung bei ebenfalls laufender Filtration auf die Oberfläche im tiefsten Teil des Beckens zu streuen. Nach 12 bis 24 Stunden eine Kontrollmessung vornehmen und den Vorgang wiederholen, bis der pH-Wert des Beckenwassers den gewünschten Wert erreicht hat.

Hinweis

Verursacht schwere Augenreizungen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, Produktbehälter oder Etikett bereithalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Gebrauch gründlich mit Wasser ausspülen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Brille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen mehrere Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und falls sie leicht zu entfernen sind. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztliche Hilfe/Behandlung in Anspruch nehmen. Dieses Produkt enthält Natriumcarbonat, Indexnummer: 011-005-00-2.

Erste Hilfe: Bei Verschlucken der betroffenen Person 2-5 dl Wasser zu trinken geben, kein Erbrechen herbeiführen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Bei Haut- und Kleidungsschäden die betroffene Kleidung ausziehen, die Haut mit viel Wasser und Seife abspülen. Bei Einatmen die Exposition beenden und die betroffene Person an die frische Luft bringen. In schwereren Fällen von Gesundheitsschäden, Augenkontakt oder Verschlucken immer einen Arzt aufsuchen und das Etikett einem Arzt zur Überprüfung vorlegen. Unerwünschte Reste des Produkts in der Sondermüllsammlung entsorgen. Leeren Behälter mit Wasser ausspülen, recyceln oder als Siedlungsabfall entsorgen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.82 EUR
100%
Funguje skvěle za skvělou cenu.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Probazen pH Plus 1,2 kg Vorbereitung für die Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Zur Anhebung des pH-Wertes wird es in der Regel mit 100 g / 10 m3 Wasser dosiert. Es empfiehlt sich, die Dosierung in etwa 1 Liter Wasser aufzulösen und bei laufender Filtration in den tiefsten Teil des Beckens zu geben oder die Dosierung bei ebenfalls laufender Filtration auf die Oberfläche im tiefsten Teil des Beckens zu streuen. Nach 12 bis 24 Stunden eine Kontrollmessung vornehmen und den Vorgang wiederholen, bis der pH-Wert des Beckenwassers den gewünschten Wert erreicht hat.

Hinweis

Verursacht schwere Augenreizungen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, Produktbehälter oder Etikett bereithalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Gebrauch gründlich mit Wasser ausspülen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Brille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen mehrere Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und falls sie leicht zu entfernen sind. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztliche Hilfe/Behandlung in Anspruch nehmen. Dieses Produkt enthält Natriumcarbonat, Indexnummer: 011-005-00-2.

Erste Hilfe: Bei Verschlucken der betroffenen Person 2-5 dl Wasser zu trinken geben, kein Erbrechen herbeiführen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Bei Haut- und Kleidungsschäden die betroffene Kleidung ausziehen, die Haut mit viel Wasser und Seife abspülen. Bei Einatmen die Exposition beenden und die betroffene Person an die frische Luft bringen. In schwereren Fällen von Gesundheitsschäden, Augenkontakt oder Verschlucken immer einen Arzt aufsuchen und das Etikett einem Arzt zur Überprüfung vorlegen. Unerwünschte Reste des Produkts in der Sondermüllsammlung entsorgen. Leeren Behälter mit Wasser ausspülen, recyceln oder als Siedlungsabfall entsorgen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.82 EUR
100%
Funguje skvěle za skvělou cenu.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ