Hauptseite  >  Hobby & Garten  >  Technische Apotheke  >  Schwimmbäder, Teiche, Whirlpools  >  Chlorprodukte  >  Savo Mini Chlortabletten für die Schwimmbaddesinfektion 800 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Savo Mini Chlortabletten für die Schwimmbaddesinfektion 800 g

Aktionsrabatte
-6%

Savo Mini Chlortabletten für die Schwimmbaddesinfektion 800 g
Unser Preis
8.34 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.53 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
8.87 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 8.34 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2304022
Der Strichcode EAN:8720182369697
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Oxidující:Oxidující
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Verwenden Sie

Vor der ersten Anwendung von Chlortabletten (nach dem Befüllen des Schwimmbeckens) sollte immer eine vorbeugende Behandlung des Wassers mit SAVO Chlor Shock durchgeführt werden, wobei der pH-Wert des Schwimmbeckenwassers mit SAVO pH+ oder SAVO pH- auf 7,1 - 7,5 eingestellt werden sollte. Für die korrekte Anwendung des Produktes ist die Verwendung eines Testkits zur Messung des pH-Wertes und des aktiven Chlors im Schwimmbeckenwasser unerlässlich.

Dosierung
Je nach Wassertemperatur und Aktivchlorgehalt alle 6 - 8 Tage 1 - 2 Tabletten pro 2 - 3 m³ Wasser zugeben. Die Tabletten dienen der Aufrechterhaltung eines stabilen Gehalts an freiem Chlor bei einer zufriedenstellenden Wasserqualität, indem sie sich allmählich auflösen, während das freie Chlor abgebaut wird. Der Chlorbedarf zur Gewährleistung eines optimalen Gehalts an aktivem Chlor im Wasser hängt von der Luft- und Wassertemperatur, der Anzahl der Badegäste, der Häufigkeit und Intensität von Regenfällen und Gewittern ab.

Sicherheitshinweis

Oxidující

Nebezpečí
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Mini Chlortabletten für die Schwimmbaddesinfektion 800 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Vor der ersten Anwendung von Chlortabletten (nach dem Befüllen des Schwimmbeckens) sollte immer eine vorbeugende Behandlung des Wassers mit SAVO Chlor Shock durchgeführt werden, wobei der pH-Wert des Schwimmbeckenwassers mit SAVO pH+ oder SAVO pH- auf 7,1 - 7,5 eingestellt werden sollte. Für die korrekte Anwendung des Produktes ist die Verwendung eines Testkits zur Messung des pH-Wertes und des aktiven Chlors im Schwimmbeckenwasser unerlässlich.

Dosierung
Je nach Wassertemperatur und Aktivchlorgehalt alle 6 - 8 Tage 1 - 2 Tabletten pro 2 - 3 m³ Wasser zugeben. Die Tabletten dienen der Aufrechterhaltung eines stabilen Gehalts an freiem Chlor bei einer zufriedenstellenden Wasserqualität, indem sie sich allmählich auflösen, während das freie Chlor abgebaut wird. Der Chlorbedarf zur Gewährleistung eines optimalen Gehalts an aktivem Chlor im Wasser hängt von der Luft- und Wassertemperatur, der Anzahl der Badegäste, der Häufigkeit und Intensität von Regenfällen und Gewittern ab.

Sicherheitshinweis

Oxidující

Nebezpečí
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ