Hauptseite  >  Hobby & Garten  >  Auto - Moto  >  Windschutzscheibenwasch- / Defroster-Mischungen  >  Frostschutzmittel  >  Coyote Frostschutzmittel G11 Univerzal konzentriertes Frostschutzmittel für Autokühler 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Coyote Frostschutzmittel G11 Univerzal konzentriertes Frostschutzmittel für Autokühler 1 l

-5%

Coyote Frostschutzmittel G11 Univerzal konzentriertes Frostschutzmittel für Autokühler 1 l
Unser Preis
3.31 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.5 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.31 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:04098
Der Strichcode EAN:8590005733116
Hersteller:AutoMax Group s.r.o.
De Marke:Coyote  (web)
Coyote
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

verdünntes Frostschutzmittel Universal in ein sauberes Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers einfüllen. Niemals unverdünnt verwenden. Mit destilliertem Wasser oder hochwertigem Trinkwasser verdünnen.

1:2 -18%
1:1,5 -25%
1:1 -37%

Inhaltsstoffe

Die Korrosions- und Frostschutzeigenschaften entsprechen VW TL 774 C, BS 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, MAN 324 NF, Daimler Chrysler 325.0, JIS K 2234 und AFNOR NFR. Die Flüssigkeit ist mit allen Flüssigkeiten auf Ethylenglykolbasis der gleichen Leistungskategorie mischbar. Die Lebensdauer des Produkts im System beträgt 2-3 Jahre.

Hinweis

Torchwood IV. gefahrenklasse. Schädlich bei Verschlucken. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden verursachen (Niere). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Waschen Sie sich nach der Handhabung gründlich die Hände. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie dieses Produkt verwenden. Inhalt/Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Enthält Ethan-1,2-diol.

Bei Verschlucken und Unwohlsein die Giftinformationszentrale oder einen Arzt konsultieren. Wenn die Haut betroffen ist, sofort mit viel Wasser waschen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen.15 Minuten mit einem Strahl sauberen Wassers abspülen oder einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Produkt nur für die auf diesem Etikett angegebenen Zwecke. Im originalen, versiegelten Behälter in kühlen, überdachten Lagern gemäß den geltenden Vorschriften für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten lagern. Die Verpackung ist recycelbar.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Coyote Frostschutzmittel G11 Univerzal konzentriertes Frostschutzmittel für Autokühler 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

verdünntes Frostschutzmittel Universal in ein sauberes Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers einfüllen. Niemals unverdünnt verwenden. Mit destilliertem Wasser oder hochwertigem Trinkwasser verdünnen.

1:2 -18%
1:1,5 -25%
1:1 -37%

Inhaltsstoffe

Die Korrosions- und Frostschutzeigenschaften entsprechen VW TL 774 C, BS 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, MAN 324 NF, Daimler Chrysler 325.0, JIS K 2234 und AFNOR NFR. Die Flüssigkeit ist mit allen Flüssigkeiten auf Ethylenglykolbasis der gleichen Leistungskategorie mischbar. Die Lebensdauer des Produkts im System beträgt 2-3 Jahre.

Hinweis

Torchwood IV. gefahrenklasse. Schädlich bei Verschlucken. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden verursachen (Niere). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Waschen Sie sich nach der Handhabung gründlich die Hände. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie dieses Produkt verwenden. Inhalt/Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Enthält Ethan-1,2-diol.

Bei Verschlucken und Unwohlsein die Giftinformationszentrale oder einen Arzt konsultieren. Wenn die Haut betroffen ist, sofort mit viel Wasser waschen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen.15 Minuten mit einem Strahl sauberen Wassers abspülen oder einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Produkt nur für die auf diesem Etikett angegebenen Zwecke. Im originalen, versiegelten Behälter in kühlen, überdachten Lagern gemäß den geltenden Vorschriften für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten lagern. Die Verpackung ist recycelbar.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ