>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Pflanzenschädlinge Insektizide  >  Bayer Garden Decis Protech Insektizid Obst und Gemüse 30 ml
ausverkauft

Bayer Garden Decis Protech Insektizid Obst und Gemüse 30 ml

-8%

Bayer Garden Decis Protech Insektizid Obst und Gemüse 30 ml
Unser Preis
3.21 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.28 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.49 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.21 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1700820
Der Strichcode EAN:8590322002551
Hersteller:Bayer AG Germany
De Marke:AgroBio® Decis  (web)
AgroBio® Decis
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Entzündbare Flüssigkeiten und Dämpfe. Hochgiftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. Inhalt/Verpackung als Sondermüll entsorgen. Enthält Isothiazolone. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.Bitte lesen Sie vor der Anwendung die beiliegende Gebrauchsanweisung. Belüften Sie behandelte Gewächshäuser vor dem Wiedereintritt gründlich.

Das gefährliche Gemisch enthält die folgenden gefährlichen Stoffe: Deltamethrin.

Wirkstoff: Deltamethrin 15 g/l (1,5%).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bayer Garden Decis Protech Insektizid Obst und Gemüse 30 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Entzündbare Flüssigkeiten und Dämpfe. Hochgiftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. Inhalt/Verpackung als Sondermüll entsorgen. Enthält Isothiazolone. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.Bitte lesen Sie vor der Anwendung die beiliegende Gebrauchsanweisung. Belüften Sie behandelte Gewächshäuser vor dem Wiedereintritt gründlich.

Das gefährliche Gemisch enthält die folgenden gefährlichen Stoffe: Deltamethrin.

Wirkstoff: Deltamethrin 15 g/l (1,5%).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ