Hauptseite  >  Hobby & Garten  >  Garten  >  Düngemittel, Beschleuniger  >  Düngemittel  >  Granulatdünger  >  AgroBio Perlka stickstoffhaltiger Kalk zur Bodendesinfektion vor der Aussaat und vor der Pflanzung 1 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

AgroBio Perlka stickstoffhaltiger Kalk zur Bodendesinfektion vor der Aussaat und vor der Pflanzung 1 kg

New
-6%

AgroBio Perlka stickstoffhaltiger Kalk zur Bodendesinfektion vor der Aussaat und vor der Pflanzung 1 kg
Unser Preis
3.77 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.26 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.03 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.77 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2400778
Der Strichcode EAN:8595660504729
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:AgroBio® Perlka  (web)
AgroBio® Perlka
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

- 2 bis 3 Wochen vor der Aussaat oder Pflanzung ausbringen
- im Vorfrühling, wo er auf der Fläche ausgebracht und eingearbeitet wird
- Dünger wird hauptsächlich auf trockener Vegetation und feuchtem Boden ausgebracht
- zwischen dem Zeitpunkt der Düngerausbringung und der tatsächlichen Aussaat oder Pflanzung der Kultur muss ein zeitlicher Abstand von mehreren Tagen oder mehreren Wochen eingehalten werden
- der enthaltene Stickstoff zerstört Bakterien im Boden, wenn Sie bakterielle Produkte im Boden verwenden, ist es notwendig, diese in mehreren Wochen auszubringen (min. 3 Wochen) nach der erneuten Aufbringung von Stickstoffkalk auf den Boden

Inhaltsstoffe

Calciumcyanid, Calciumhydroxid, Calciumnitrat

Sicherheitshinweis

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Perlka stickstoffhaltiger Kalk zur Bodendesinfektion vor der Aussaat und vor der Pflanzung 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

- 2 bis 3 Wochen vor der Aussaat oder Pflanzung ausbringen
- im Vorfrühling, wo er auf der Fläche ausgebracht und eingearbeitet wird
- Dünger wird hauptsächlich auf trockener Vegetation und feuchtem Boden ausgebracht
- zwischen dem Zeitpunkt der Düngerausbringung und der tatsächlichen Aussaat oder Pflanzung der Kultur muss ein zeitlicher Abstand von mehreren Tagen oder mehreren Wochen eingehalten werden
- der enthaltene Stickstoff zerstört Bakterien im Boden, wenn Sie bakterielle Produkte im Boden verwenden, ist es notwendig, diese in mehreren Wochen auszubringen (min. 3 Wochen) nach der erneuten Aufbringung von Stickstoffkalk auf den Boden

Inhaltsstoffe

Calciumcyanid, Calciumhydroxid, Calciumnitrat

Sicherheitshinweis

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ