>  Bauen und Wohnen  >  Nahrungsmittel  >  Zutaten zum Kochen, Backen  >  Laden, Konservieren  >  Kittfort Kaliumdisulfit E224 Kaliumpyrosulfit für Lebensmittel - Konservierungsmittel 10 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Kittfort Kaliumdisulfit E224 Kaliumpyrosulfit für Lebensmittel - Konservierungsmittel 10 g

disiřičitan draselný, k síření vína, desinfekce sudů a lahví, konzervace potravin

-8%

Kittfort Kaliumdisulfit E224 Kaliumpyrosulfit für Lebensmittel - Konservierungsmittel 10 g
Unser Preis
0.57 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.05 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
0.62 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.57 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1602080
Der Strichcode EAN:8594187700133
Hersteller:Kitl s.r.o. Čr.
De Marke:Kittfort®  (web)
Kittfort®
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

1 g Kaliumdisulfit entspricht 0,575 g des Wirkstoffs - Schwefeldioxid (d. h. 1 g SO2=1,739 g Kaliumpyrosulfit).

Zum Beispiel.:

  • Tafeltrauben bis zu 0,01 g/l SO2.
  • Fruchtwein, Schaumwein und Fruchtschaumwein bis 0,2 g/l SO2.
  • Konzentrierter Traubensaft für die heimische Weinherstellung bis zu 2 g/l SO2.
  • Gemüse und Obst in Essig, Öl oder Salzlake (außer Oliven) bis zu 0,1 g/kg SO2.
  • Verarbeitetes weißes Gemüse bis zu 0,05 g/kg SO2. Gemäß Dekret Nr. 4/2008 Slg. in der geänderten Fassung.

Lagerung:
+5 °C bis +25 °C an einem trockenen Ort. Schützen Sie sich vor Nagetieren! 

Bei Verschlucken: Mund mit Trinkwasser ausspülen, dann etwa 0,5 l lauwarmes Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt: Augen sofort mit viel frischem Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern, Arzt aufsuchen. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen, bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut: Sofort mit reichlich Trinkwasser abspülen (min.). 15 Minuten, bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt

Kittfort Kaliumpyrosulfit Konservierungsmittel E 224 10 g

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
0.57 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Kittfort Kaliumdisulfit E224 Kaliumpyrosulfit für Lebensmittel - Konservierungsmittel 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

1 g Kaliumdisulfit entspricht 0,575 g des Wirkstoffs - Schwefeldioxid (d. h. 1 g SO2=1,739 g Kaliumpyrosulfit).

Zum Beispiel.:

  • Tafeltrauben bis zu 0,01 g/l SO2.
  • Fruchtwein, Schaumwein und Fruchtschaumwein bis 0,2 g/l SO2.
  • Konzentrierter Traubensaft für die heimische Weinherstellung bis zu 2 g/l SO2.
  • Gemüse und Obst in Essig, Öl oder Salzlake (außer Oliven) bis zu 0,1 g/kg SO2.
  • Verarbeitetes weißes Gemüse bis zu 0,05 g/kg SO2. Gemäß Dekret Nr. 4/2008 Slg. in der geänderten Fassung.

Lagerung:
+5 °C bis +25 °C an einem trockenen Ort. Schützen Sie sich vor Nagetieren! 

Bei Verschlucken: Mund mit Trinkwasser ausspülen, dann etwa 0,5 l lauwarmes Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt: Augen sofort mit viel frischem Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern, Arzt aufsuchen. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen, bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut: Sofort mit reichlich Trinkwasser abspülen (min.). 15 Minuten, bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt

Kittfort Kaliumpyrosulfit Konservierungsmittel E 224 10 g

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.57 EUR
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ