Hauptseite  >  Bauen und Wohnen  >  Gesundheit  >  Desinfektion  >  Savo Prim Desinfektionsreiniger 1 l + Savo Badezimmer 500 ml
ausverkauft

Savo Prim Desinfektionsreiniger 1 l + Savo Badezimmer 500 ml

-7%

Savo Prim Desinfektionsreiniger 1 l + Savo Badezimmer 500 ml
Unser Preis
2.46 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.65 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.46 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66879
Der Strichcode EAN:8594005398092
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Empfohlene Verdünnungsmethode für den Hausgebrauch:
2 dcl Savo Prim (d.h. 5 volle Peaks) mit 4 l Wasser verdünnt. Gegenstände, Flächen oder Bereiche mit der verdünnten Lösung abwaschen und abwischen, 5 Minuten einwirken lassen und lüften.
Flächen und Objekte (z.B. spielzeug, Küchenutensilien), die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen nach dem Waschen mit Savo Prim mit Trinkwasser abgespült, getrocknet und gelüftet werden.

Hinweis

Biozidprodukte sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Informationen auf der Verpackung und die beiliegende Produktinformation.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Prim Desinfektionsreiniger 1 l + Savo Badezimmer 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Empfohlene Verdünnungsmethode für den Hausgebrauch:
2 dcl Savo Prim (d.h. 5 volle Peaks) mit 4 l Wasser verdünnt. Gegenstände, Flächen oder Bereiche mit der verdünnten Lösung abwaschen und abwischen, 5 Minuten einwirken lassen und lüften.
Flächen und Objekte (z.B. spielzeug, Küchenutensilien), die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen nach dem Waschen mit Savo Prim mit Trinkwasser abgespült, getrocknet und gelüftet werden.

Hinweis

Biozidprodukte sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Informationen auf der Verpackung und die beiliegende Produktinformation.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ