>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  Kriechende Schädlinge  >  Für Ameisen und Pharaonen  >  Bros Ameisen Pulver 250 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bros Ameisen Pulver 250 g

-5%

Bros Ameisen Pulver 250 g
Unser Preis
3.63 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.2 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.83 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.63 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:71004
Der Strichcode EAN:5904517229143
Hersteller:Bros sp.j. Polsko
De Marke:Bros  (web)
Bros
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Bros prášek proti mravencům 250 g
Účinny insekticidní prostředek ve formě prášku na hubení mravenců v uzavřených prostorech i jejich přímém sousedství na terasách, v altáncích na chodnících, zahradních cestičkách, nájezdech apod. Speciálně formulované pokrmové lákadlo přitahuje mravence a zvyšuje tak účinnost toho přípravku.

Přípravek lze použít těmito způsoby:

1. V místnostech a uzavřených prostorách nasypte tenkou vrstvu prášku na stezky, po kterých se pohybují mravenci.
2. Venkovní použití nasypte tenkou vrstvu prášku v množství asi 10 g na 1 m² vedle kolonie mravenců a na jejich stezky.
Zalévání rozpusťte 100 g přípravku v 2,5 l vody, důkladně promíchejte a ihned použijte. Roztok aplikujte dvakrát denně, ráno a večer.

Upozornění: Přípravek může působit i proti užitečnému hmyzu. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní opatření: před použitím si přečtěte návod k použití na obalu a přípravek používejte v souladu s návodem. Dodržujte základní pravidla bezpečnostni práce s chemickými přípravky, zajistěte větrání uzavřených prostor. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte, po skončení práce si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, kdy pobývají alergici, nemocné osoby a děti. Přípravek uchovávejte na suchém a chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

První pomoc: při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic do úst. Při nadýchání postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid, přivolejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, podejte aktivní (živočišné) uhlí a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při kontaktu s očima oční víčka držte otevřená a oči vyplachujte tekoucí po dobu 10 minut, vyjměte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží znečištěný oděv ihned vysvlečte zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Universelle Verwendung:
Pulver: Streuen Sie etwa 10 g (2 Teelöffel) auf das Nest oder auf die Wege, auf denen die Insekten laufen. Nachdem das Pulver in das Nest eingebracht wurde, wird die gesamte Ameisenkolonie beseitigt.
Wasserlösung: 100 g Pulver in 2,5 l Wasser auflösen, gut mischen und auf das Nest gießen (ca. 0,5 l pro Nest). Beseitigung von Insekten am Ort der Verwendung. Tragen Sie die Lösung zweimal täglich, morgens und abends, auf. Die Ameisen werden innerhalb von etwa 24 Stunden entfernt. Der speziell hergestellte Lockstoff zieht die Ameisen an und erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit des Präparats.

Wirkstoff: Permethrin 1% (1 g/100 g).

Vorsichtsmaßnahmen:Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Anleitung. Warnung: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit lang anhaltender Wirkung. Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tragen Sie Schutzhandschuhe. Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Erste Hilfe: Betroffene Augen mit Wasser ausspülen, Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Bedarf oder bei Verschlucken ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Toxikologisches Informationszentrum der Klinik für Berufskrankheiten, Na Bojišti 1, 128 Prag 2, Tel.: 224 919 293, 224 915 402. Die Nebenwirkungen sind unbekannt. Entsorgen Sie dieses Material und seine Verpackung bei einer Sammelstelle für Sondermüll oder gefährliche Abfälle. Von Lebensmitteln fernhalten.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.63 EUR
100%
Mravenci v kuchyni po týdnu požívání KO! Doporučuji.
3.63 EUR
100%
Super rychlé vyřízení.
3.63 EUR
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
3.63 EUR
100%
Protože ale přípravek funguje, rozhodla jsem se koupit ještě další balení. Mravenci jsou hrozný nešvar a není jednoduché se jich zbavit. Věřím, že se to ale nakonec s tímto práškem podaří.
Funguje.
Bohužel na zlikvidování celého hnízda nestačilo ani celé balení.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bros Ameisen Pulver 250 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Bros prášek proti mravencům 250 g
Účinny insekticidní prostředek ve formě prášku na hubení mravenců v uzavřených prostorech i jejich přímém sousedství na terasách, v altáncích na chodnících, zahradních cestičkách, nájezdech apod. Speciálně formulované pokrmové lákadlo přitahuje mravence a zvyšuje tak účinnost toho přípravku.

Přípravek lze použít těmito způsoby:

1. V místnostech a uzavřených prostorách nasypte tenkou vrstvu prášku na stezky, po kterých se pohybují mravenci.
2. Venkovní použití nasypte tenkou vrstvu prášku v množství asi 10 g na 1 m² vedle kolonie mravenců a na jejich stezky.
Zalévání rozpusťte 100 g přípravku v 2,5 l vody, důkladně promíchejte a ihned použijte. Roztok aplikujte dvakrát denně, ráno a večer.

Upozornění: Přípravek může působit i proti užitečnému hmyzu. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní opatření: před použitím si přečtěte návod k použití na obalu a přípravek používejte v souladu s návodem. Dodržujte základní pravidla bezpečnostni práce s chemickými přípravky, zajistěte větrání uzavřených prostor. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte, po skončení práce si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, kdy pobývají alergici, nemocné osoby a děti. Přípravek uchovávejte na suchém a chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

První pomoc: při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic do úst. Při nadýchání postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid, přivolejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, podejte aktivní (živočišné) uhlí a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při kontaktu s očima oční víčka držte otevřená a oči vyplachujte tekoucí po dobu 10 minut, vyjměte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží znečištěný oděv ihned vysvlečte zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Universelle Verwendung:
Pulver: Streuen Sie etwa 10 g (2 Teelöffel) auf das Nest oder auf die Wege, auf denen die Insekten laufen. Nachdem das Pulver in das Nest eingebracht wurde, wird die gesamte Ameisenkolonie beseitigt.
Wasserlösung: 100 g Pulver in 2,5 l Wasser auflösen, gut mischen und auf das Nest gießen (ca. 0,5 l pro Nest). Beseitigung von Insekten am Ort der Verwendung. Tragen Sie die Lösung zweimal täglich, morgens und abends, auf. Die Ameisen werden innerhalb von etwa 24 Stunden entfernt. Der speziell hergestellte Lockstoff zieht die Ameisen an und erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit des Präparats.

Wirkstoff: Permethrin 1% (1 g/100 g).

Vorsichtsmaßnahmen:Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegende Anleitung. Warnung: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit lang anhaltender Wirkung. Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tragen Sie Schutzhandschuhe. Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Erste Hilfe: Betroffene Augen mit Wasser ausspülen, Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Bedarf oder bei Verschlucken ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Toxikologisches Informationszentrum der Klinik für Berufskrankheiten, Na Bojišti 1, 128 Prag 2, Tel.: 224 919 293, 224 915 402. Die Nebenwirkungen sind unbekannt. Entsorgen Sie dieses Material und seine Verpackung bei einer Sammelstelle für Sondermüll oder gefährliche Abfälle. Von Lebensmitteln fernhalten.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.63 EUR
100%
Mravenci v kuchyni po týdnu požívání KO! Doporučuji.
3.63 EUR
100%
Super rychlé vyřízení.
3.63 EUR
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
3.63 EUR
100%
Protože ale přípravek funguje, rozhodla jsem se koupit ještě další balení. Mravenci jsou hrozný nešvar a není jednoduché se jich zbavit. Věřím, že se to ale nakonec s tímto práškem podaří.
Funguje.
Bohužel na zlikvidování celého hnízda nestačilo ani celé balení.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ