Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Bügeln, trocknen - riechen  >  Duft zum Trockner, Waschmaschine  >  Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernservietten für Wäschetrockner 34 Stück
ausverkauft

Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernservietten für Wäschetrockner 34 Stück

-8%

Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernservietten für Wäschetrockner 34 Stück
Unser Preis
2.07 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.18 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.25 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.07 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:84451
Der Strichcode EAN:5413149849709
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Lenor®  (web)
Lenor®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Nehmen Sie die Serviette aus der Verpackung und legen Sie sie in den Wäschetrockner.Nach dem Trocknen die Serviette entfernen und entsorgen.

Hinweis

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wie angegeben verwenden, nicht schlucken. Schützen Sie sich vor Kindern. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.07 EUR
100%
provoní prádlo přestože nebylo vymácháno v aviváži
provoní prádlo
2.07 EUR
80%
2.07 EUR
80%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernservietten für Wäschetrockner 34 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Nehmen Sie die Serviette aus der Verpackung und legen Sie sie in den Wäschetrockner.Nach dem Trocknen die Serviette entfernen und entsorgen.

Hinweis

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wie angegeben verwenden, nicht schlucken. Schützen Sie sich vor Kindern. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.07 EUR
100%
provoní prádlo přestože nebylo vymácháno v aviváži
provoní prádlo
2.07 EUR
80%
2.07 EUR
80%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ