>  Kosmetika  >  Haar  >  Haarfärben und Färben  >  Bleichmittel, Highlights  >  Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g

výraznější, bezprašný

-5%

Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g
Unser Preis
1.5 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.08 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.58 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.50 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2002940
Der Strichcode EAN:0745114651754
Hersteller:Korea
De Marke:Absolute® Cosmetics 
Absolute® Cosmetics
Artikelbeschreibung
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví

tragen Sie den mit Peroxid (1:2) gemischten Highlighter auf ausgewählte Haarsträhnen auf.

Beachten Sie die Tabelle für die richtige Beleuchtungsstärke:

3 Stufen der Aufhellung - 6% Peroxid - ca. 20 Minuten
4 Stufen der Aufhellung - 9% Peroxid - ca. 25 Minuten
6 Stufen der Aufhellung - 12% Peroxid - ca. 35 Minuten

Kaliumperoxodisulfat, Ammoniumperoxodisulfat, Natriumperoxodisulfat und Dinatriummetasilikat.

Bei der Anwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt ist ein Arzt aufzusuchen.

Kann Feuer verstärken, Oxidationsmittel. Kann ätzend auf Metalle wirken. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Es reizt die Haut. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Verursacht schwere Augenreizungen. Wenn es eingeatmet wird, kann es Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann Reizung der Atemwege verursachen. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen schützen. Rauchen verboten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Wenn die Person eingeatmet hat, bringen Sie sie an die frische Luft und halten Sie sie in einer Position, die das Atmen erleichtert. Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe/Behandlung in Anspruch nehmen. Inhalt/Verpackung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.50 EUR
100%
Spokojená
1.50 EUR
80%
Zatím nevyzkouseno.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

tragen Sie den mit Peroxid (1:2) gemischten Highlighter auf ausgewählte Haarsträhnen auf.

Beachten Sie die Tabelle für die richtige Beleuchtungsstärke:

3 Stufen der Aufhellung - 6% Peroxid - ca. 20 Minuten
4 Stufen der Aufhellung - 9% Peroxid - ca. 25 Minuten
6 Stufen der Aufhellung - 12% Peroxid - ca. 35 Minuten

Kaliumperoxodisulfat, Ammoniumperoxodisulfat, Natriumperoxodisulfat und Dinatriummetasilikat.

Bei der Anwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt ist ein Arzt aufzusuchen.

Kann Feuer verstärken, Oxidationsmittel. Kann ätzend auf Metalle wirken. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Es reizt die Haut. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Verursacht schwere Augenreizungen. Wenn es eingeatmet wird, kann es Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann Reizung der Atemwege verursachen. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen schützen. Rauchen verboten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Wenn die Person eingeatmet hat, bringen Sie sie an die frische Luft und halten Sie sie in einer Position, die das Atmen erleichtert. Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe/Behandlung in Anspruch nehmen. Inhalt/Verpackung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.50 EUR
100%
Spokojená
1.50 EUR
80%
Zatím nevyzkouseno.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ