Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Persil Express Freshness Lavendel Flüssigwaschgel für Buntwäsche 100 Dosen 4,5 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Persil Express Freshness Lavendel Flüssigwaschgel für Buntwäsche 100 Dosen 4,5 l

New
-6%

Persil Express Freshness Lavendel Flüssigwaschgel für Buntwäsche 100 Dosen 4,5 l
Unser Preis
20.88 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 1.34 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
22.22 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 20.88 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2404020
Der Strichcode EAN:9000101567090
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Das Gel entweder in das Dosierfach der Waschmaschine oder in die Kappe geben und zusammen mit der Kappe in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei hartnäckigen Flecken das Gel direkt auf den Fleck geben. Empfohlene Dosierung für 1 Waschgang = 73 ml (für 4-5 kg Wäsche, mittlere Verschmutzung, weiches bis mittelhartes Wasser). Informationen zur Dosierung finden Sie auf dem Produktetikett. Nicht für Wolle und Seide verwenden.

Inhaltsstoffe

5 - 15%: anionische Tenside, < 5%: Seife, Phosphonate, nichtionische Tenside, Zusatz: Enzyme, Duftstoffe, Benzylsalicylat, Linalool, Cumarin, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Konservierungsmittel, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Persil Express Freshness Lavendel Flüssigwaschgel für Buntwäsche 100 Dosen 4,5 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Das Gel entweder in das Dosierfach der Waschmaschine oder in die Kappe geben und zusammen mit der Kappe in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei hartnäckigen Flecken das Gel direkt auf den Fleck geben. Empfohlene Dosierung für 1 Waschgang = 73 ml (für 4-5 kg Wäsche, mittlere Verschmutzung, weiches bis mittelhartes Wasser). Informationen zur Dosierung finden Sie auf dem Produktetikett. Nicht für Wolle und Seide verwenden.

Inhaltsstoffe

5 - 15%: anionische Tenside, < 5%: Seife, Phosphonate, nichtionische Tenside, Zusatz: Enzyme, Duftstoffe, Benzylsalicylat, Linalool, Cumarin, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Konservierungsmittel, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ