Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Waschmitteltabletten  >  Persil Power Caps Universalkapseln zum Waschen aller Arten von Wäsche 46 Dosen
ausverkauft

Persil Power Caps Universalkapseln zum Waschen aller Arten von Wäsche 46 Dosen

-6%

Persil Power Caps Universalkapseln zum Waschen aller Arten von Wäsche 46 Dosen
Unser Preis
15.77 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 1.06 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
16.83 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 15.77 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2208734
Der Strichcode EAN:9000101538205
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Nicht durchstechen, zerreißen oder schneiden. Mit trockenen Händen verwenden. Nicht auf Wolle und Seide verwenden.
Bei Mengen über 4,5 kg oder stark verschmutzter Wäsche 2 Kapseln verwenden, ansonsten 1 Kapsel verwenden. Geeignet für alle Wasserhärtegrade.

Für die Dosierung siehe Verpackung.

Lagerung
Schließen Sie die Verpackung nach dem Entfernen der Kapsel. Innerhalb von 18 Monaten nach dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum verwenden. Lagerung bei +0 °C bis +35 °C. Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

Inhaltsstoffe

15-30% anionische Tenside, nichtionische Tenside, 5-15% Seife, <5% Phosphonate, optische Aufheller, Enzyme, Parfüm (Geraniol, Linalool).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Persil Power Caps Universalkapseln zum Waschen aller Arten von Wäsche 46 Dosen

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Nicht durchstechen, zerreißen oder schneiden. Mit trockenen Händen verwenden. Nicht auf Wolle und Seide verwenden.
Bei Mengen über 4,5 kg oder stark verschmutzter Wäsche 2 Kapseln verwenden, ansonsten 1 Kapsel verwenden. Geeignet für alle Wasserhärtegrade.

Für die Dosierung siehe Verpackung.

Lagerung
Schließen Sie die Verpackung nach dem Entfernen der Kapsel. Innerhalb von 18 Monaten nach dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum verwenden. Lagerung bei +0 °C bis +35 °C. Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

Inhaltsstoffe

15-30% anionische Tenside, nichtionische Tenside, 5-15% Seife, <5% Phosphonate, optische Aufheller, Enzyme, Parfüm (Geraniol, Linalool).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ