>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Fleckenentferner  >  Vanish Powergel Fleckentferner vor dem Waschen 200 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Vanish Powergel Fleckentferner vor dem Waschen 200 ml

-7%

Vanish Powergel Fleckentferner vor dem Waschen 200 ml
Unser Preis
5.72 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.4 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.12 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 5.72 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:77268
Der Strichcode EAN:5997321745640
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Vanish  (web)
Vanish
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

1. schrauben Sie den Deckel ab
2. mit kreisenden Bewegungen auf die Stellen auftragen
3. 5 Minuten einwirken lassen
4. wie gewohnt waschen

Lesen Sie immer die Waschanleitung auf dem Kleidungsstück oder Stoff sorgfältig durch. Sicher auf farbigen und weißen Materialien. Testen Sie die Farbechtheit auf dem verdeckten Teil vor der Verwendung. Ausspülen und trocknen lassen. Schrubben Sie die Schokoladenflecken nicht ab. Nicht verwenden auf Wolle, Seide oder Leder, lackierten Materialien (Holz) und Metallmaterialien, auf Kleidungsstücken, die chemisch gereinigt werden.

Anwendungsempfehlungen:
Sicher auf farbigen und weißen Materialien. Testen Sie die Farbechtheit auf dem verdeckten Teil vor der Verwendung. Ausspülen und trocknen lassen. Schrubben Sie die Schokoladenflecken nicht ab. Nicht auf Wolle, Seide oder Leder verwenden. Nicht auf lackierten oder gefärbten Oberflächen verwenden - z. B. Holz, Metall usw. Nicht für Kleidungsstücke verwenden, für die nur eine chemische Reinigung empfohlen wird.

5-15% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, Polycarboxylate, Enzyme, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Parfüm. Spezifisches Risiko: Gefahr schwerer Augenschäden.

Gefährliche Stoffe: Benzolsulfonsäure, Mono-C10-14-alkylderivate, Natriumsalze, Alkohole, C12-16, ethoxyliert 7EO, 3EO, Alkohole, C12-15, verzweigt und linear, ethoxyliert.

Verwenden Sie Biozidprodukte auf sichere Art und Weise. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Vanish Powergel Fleckentferner vor dem Waschen 200 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

1. schrauben Sie den Deckel ab
2. mit kreisenden Bewegungen auf die Stellen auftragen
3. 5 Minuten einwirken lassen
4. wie gewohnt waschen

Lesen Sie immer die Waschanleitung auf dem Kleidungsstück oder Stoff sorgfältig durch. Sicher auf farbigen und weißen Materialien. Testen Sie die Farbechtheit auf dem verdeckten Teil vor der Verwendung. Ausspülen und trocknen lassen. Schrubben Sie die Schokoladenflecken nicht ab. Nicht verwenden auf Wolle, Seide oder Leder, lackierten Materialien (Holz) und Metallmaterialien, auf Kleidungsstücken, die chemisch gereinigt werden.

Anwendungsempfehlungen:
Sicher auf farbigen und weißen Materialien. Testen Sie die Farbechtheit auf dem verdeckten Teil vor der Verwendung. Ausspülen und trocknen lassen. Schrubben Sie die Schokoladenflecken nicht ab. Nicht auf Wolle, Seide oder Leder verwenden. Nicht auf lackierten oder gefärbten Oberflächen verwenden - z. B. Holz, Metall usw. Nicht für Kleidungsstücke verwenden, für die nur eine chemische Reinigung empfohlen wird.

5-15% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, Polycarboxylate, Enzyme, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Parfüm. Spezifisches Risiko: Gefahr schwerer Augenschäden.

Gefährliche Stoffe: Benzolsulfonsäure, Mono-C10-14-alkylderivate, Natriumsalze, Alkohole, C12-16, ethoxyliert 7EO, 3EO, Alkohole, C12-15, verzweigt und linear, ethoxyliert.

Verwenden Sie Biozidprodukte auf sichere Art und Weise. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ