>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Bref Duo Aktiv Kiefer flüssiger Toilettenblock komplett 50 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bref Duo Aktiv Kiefer flüssiger Toilettenblock komplett 50 ml

hygienický čistič, dlouhotrvající vůně

-6%

Bref Duo Aktiv Kiefer flüssiger Toilettenblock komplett 50 ml
Unser Preis
2.12 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.14 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.26 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.12 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:90713
Der Strichcode EAN:9000100968690
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Setzen Sie die Nachfüllpackung so auf das Törtchen, dass sie passt, und ersetzen Sie sie nach Gebrauch durch eine neue.

15-30% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Parfümstoffe (Cumarin, Limonen, Linalool).

Es reizt die Haut. Verursacht schwere Augenreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit Langzeitwirkung. Enthält Nerol, p-Mentha-1,8-dien, 2-MethylunDecanal, Cineol, Geranylacetat. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schutzhandschuhe/Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen/behandeln lassen. Entfernen Sie die entleerten Verpackungen an der Abfallsammelstelle.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bref Duo Aktiv Kiefer flüssiger Toilettenblock komplett 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Setzen Sie die Nachfüllpackung so auf das Törtchen, dass sie passt, und ersetzen Sie sie nach Gebrauch durch eine neue.

15-30% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Parfümstoffe (Cumarin, Limonen, Linalool).

Es reizt die Haut. Verursacht schwere Augenreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit Langzeitwirkung. Enthält Nerol, p-Mentha-1,8-dien, 2-MethylunDecanal, Cineol, Geranylacetat. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schutzhandschuhe/Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen/behandeln lassen. Entfernen Sie die entleerten Verpackungen an der Abfallsammelstelle.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ