>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Cif Power & Shine Küchenreiniger 500 ml Spray
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Cif Power & Shine Küchenreiniger 500 ml Spray

Aktionsrabatte
-6%

Cif Power & Shine Küchenreiniger 500 ml Spray
Unser Preis
1.77 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.89 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.77 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:35884
Der Strichcode EAN:8710908844645
Hersteller:Unilever
De Marke:Cif  (web)
Cif
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Für eine 100%ige Entfernung von Seifenresten und Kalkablagerungen und einen streifenfreien Glanz die zu reinigende Oberfläche einsprühen, einige Sekunden einwirken lassen, reinigen und abspülen. Für einen höheren Glanz wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Bei stark verschmutzten Oberflächen einige Minuten einwirken lassen und dann abwischen.

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % nichtionische Tenside, weniger als 5 % Parfüm, Limonene, Benzisothiasolinon.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann schwere Augenreizungen verursachen. Bei Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen. Das Produkt kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.77 EUR
100%
Skvělý a jedinečný čistič
1.77 EUR
100%
Jemný sprej, velmi účinné odstraňování mastnoty
1.77 EUR
100%
Klasika tam asi neni potreba nic psat
1.77 EUR
100%
Super věc.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Cif Power & Shine Küchenreiniger 500 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Für eine 100%ige Entfernung von Seifenresten und Kalkablagerungen und einen streifenfreien Glanz die zu reinigende Oberfläche einsprühen, einige Sekunden einwirken lassen, reinigen und abspülen. Für einen höheren Glanz wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Bei stark verschmutzten Oberflächen einige Minuten einwirken lassen und dann abwischen.

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % nichtionische Tenside, weniger als 5 % Parfüm, Limonene, Benzisothiasolinon.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann schwere Augenreizungen verursachen. Bei Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen. Das Produkt kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.77 EUR
100%
Skvělý a jedinečný čistič
1.77 EUR
100%
Jemný sprej, velmi účinné odstraňování mastnoty
1.77 EUR
100%
Klasika tam asi neni potreba nic psat
1.77 EUR
100%
Super věc.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ