Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Rost und Kalk  >  Rost und Kalk  >  Aufkleber für Badezimmer auf Kalk und abgesetztem Schmutz 450 ml Spray
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Aufkleber für Badezimmer auf Kalk und abgesetztem Schmutz 450 ml Spray

zabraňuje tvorbě vodních kapek

-7%

Aufkleber für Badezimmer auf Kalk und abgesetztem Schmutz 450 ml Spray
Unser Preis
2.69 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.88 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:59234
Der Strichcode EAN:8594005501850
Hersteller:Důbrava Valašské Klobouky
De Marke:Důbrava Dekalko  (web)
Důbrava Dekalko
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Auf die zu reinigende Fläche auftragen und einwirken lassen. Nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Wiederholen Sie den Vorgang bei größeren Ablagerungen.

Inhaltsstoffe

Enthält 15 % oder mehr, jedoch weniger als 30 % Zitronensäure, weniger als 5 % anionische Tenside, silanmodifizierten kolloidalen Quarz, Parfüm.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.69 EUR
10%
vůbec nic neočistí
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Aufkleber für Badezimmer auf Kalk und abgesetztem Schmutz 450 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Auf die zu reinigende Fläche auftragen und einwirken lassen. Nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Wiederholen Sie den Vorgang bei größeren Ablagerungen.

Inhaltsstoffe

Enthält 15 % oder mehr, jedoch weniger als 30 % Zitronensäure, weniger als 5 % anionische Tenside, silanmodifizierten kolloidalen Quarz, Parfüm.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.69 EUR
10%
vůbec nic neočistí
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ