>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Edelstahl, Chrom  >  Herr. Muscle Metal Fix Edelstahl und Chrom, reinigt und schützt Oberflächen 200 ml
ausverkauft

Herr. Muscle Metal Fix Edelstahl und Chrom, reinigt und schützt Oberflächen 200 ml

-8%

Herr. Muscle Metal Fix Edelstahl und Chrom, reinigt und schützt Oberflächen 200 ml
Unser Preis
3.69 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.34 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.03 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:07505
Der Strichcode EAN:4000290970997
Hersteller:S.C.Johnson
De Marke:Mr. Muscle®  (web)
Mr. Muscle®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Vor Gebrauch schütteln. Das Produkt auf die verschmutzte Oberfläche auftragen, reinigen, mit Wasser abspülen und mit einem trockenen Tuch polieren.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser waschen. Wenn Sie getroffen werden, spülen Sie gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Waschen Sie sich nach dem Gebrauch die Hände. Zwischen 4 und 40°C lagern.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Herr. Muscle Metal Fix Edelstahl und Chrom, reinigt und schützt Oberflächen 200 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Vor Gebrauch schütteln. Das Produkt auf die verschmutzte Oberfläche auftragen, reinigen, mit Wasser abspülen und mit einem trockenen Tuch polieren.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser waschen. Wenn Sie getroffen werden, spülen Sie gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Waschen Sie sich nach dem Gebrauch die Hände. Zwischen 4 und 40°C lagern.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ